Zoneraad

De zoneraad:

  • neemt in principe alle beslissingen en bepaalt de algemene visie en missie van de hulpverleningszone
  • bepaalt waar de brandweerorganisatie moet staan op lange termijn
  • is samengesteld uit de burgemeesters van de 12 gemeenten die binnen het interventiegebied van de HVZ Taxandria vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen.

De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar en besloten gedeelte. Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk.

In kader van openbaarheid van bestuur van alle overheidsorganisaties in ons land, worden hieronder de agenda (dagorde) en de notulen open zitting van de zoneraad gepubliceerd.

  • Start
  • HVZ Taxandria
  • Bestuur
  • zoneraad